Harvennushakkuun ennakkoraivaus

Ennakkoraivaus tehdään 0–vuotta ennen harvennushakkuuta. Paras tulos saavutetaan, kun ennakkoraivauksen ja harvennushakkuun välillä on yksi talvikausi, jonka ansiosta ennakkoraivattu puusto painuu maata vasten. Lue lisää ennakkoraivauksesta.

Harvennuksella on osalla alueista perusteltua ennakkoraivaus , mutta kun siitä ei mitään korvausta metsänomistaja yleensä saa, niin ei se suuresti innosta ainoastaan sen konekuskin iloksi raivata. Monet metsänomistajat eivät. Kyse alustan raivauksesta on harvennushakkuilla ! Siellä se taas on ehdoton . Metsien rakenteen takia harvennushakkuita pitäisi lisätä.

Lisääminen onnistuu paremmin, kun leimikot ovat korjuukelpoi- sia ja niillä on sen ansiosta puukaupallista arvoa. Harvennuspuustoissa runsas alikasvos haittaa etenkin korjuuta ja kasvatettavan puuston valintaa. Uudistushakkuualoilla run- sas alikasvos haittaa . Oletan siis, että ennakkoraivatussa kohteessa harvennuskustannus olisi pienempi, mutta kuinka . Jos olet epävarma siitä, onko harvennushakkuu ajankohtainen ja metsässä on paljon alikasvospuustoa, helpottaa ennakkoraivaus hahmottamaan harvennustarpeen. Metsäkoneenkuljettaja näkee puun tyvelle paremmin, kun näkyvyyttä haittaava alikasvos on raivattu pois.

Raivaus nopeuttaa hakkuuta ja vähentää korjuuvaurioita harvennushakkuissa. Pääsia ennakkoraivauksessa on, että se tehdään ennen harvennushakkuuta. Parasta se olisi tehdä korjuuta edeltävänä vuonna lumettomaan aikaan, jolloin kannot jää lyhyeksi ja raivattu puusto ehtii painua maahan. Koin kuitenkin vielä melko hankalaksi katsella puita sillä silmällä, mitkä motokuski niistä todennäköisesti napsii pois harvennushakkuuta toteuttaessaan.

Talteenoton vaiheet ovat leimikon suunnittelu, hakkuu ja puunkorjuu. Tavaralajimenetelmässä puu katkotaan hakkuupaikalla . Metsänhakkuumenetelmiä ovat tavaralajimenetelmä ja kokorunkomenetelmä. Harvennushakkuussa poistetaan heikkolaatuisimmat puut ja parhaat puuyksilöt jätetään metsään järeytymään tukkipuiksi.

Harvennushakkuissa jätetään parhaat puut järeytymään tukkipuiksi ja poistetaan heikkolaatuisimmat puut. Nostaako ennakkoraivaus puusta maksettavaa hintaa? Luokkaan kuuluu myös verhopuuston poisto, jos hakkuusta ei ole kertynyt puutavaraa.

Hakkuita edeltävä ennakkoraivaus ei kuulu luok- kaan. Harvennushakkuita tehdään toisen ja kolmannen kehitysluokan eli nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä. Kallis ennakkoraivaus on jäänyt metsäomistajan maksettavaksi. Suurin syy ennakkoraivauksen korkeaan hintaan on järeä, ainespuuksi kelpaamaton puuaines. Riippuu niin paljon kohteesta.

Kun energiapuukorjuu ja . Vai oliko kysymysessä motolla tehty harvennushakkuu ? Millähän perusteella simppu arvelee saavansa hoitotukea harvennushakkuun jälkeiseen raivaustyöhön? Tärkeä toimenpide hakkuun laadun kannalta. Alikasvos raivataan tarvittaessa pois ennen suunniteltua hakkuuta hakkuukoneen kuljettajan näkyvyyden parantamiseksi.

Myös ajouran leveyden kasvattaminen olisi suotavaa lähikuljetuksesta aiheutuvien puustovaurioiden minimoimiseksi. Asiasanat: yhdistelmäkoura, eri-ikäisrakenne, harvennushakkuu , ennakkoraivaus ,.