Puurakenteiden mitoitus

Puurakenteiden suunnittelu – Lyhennetty suunnitteluohje. Tässä artikkelissa esitellään pelkistettynä puu- rakenteiden mitoitusperusteita ja tavanomaisten puurakenteiden rakennemitoitusta. Osa puura- kenteiden mitoituksista on selkeitä . Rakennettaessa puurakenteisia rakenteita tulee puutavaran mitoitukseen kiinnittää erityistä huomiota.

Rakenteen käyttötarkoitus sekä rakennetta rasittavat kuormitukset täytyy arvioida jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi tulee valita käyttötarkoitukseen soveltuva ja riittävän lujuuden omaava puutavara. B) rakennuksen tai rakenteen osapintojen ja niiden kiinnitysten mitoitus paikalliselle tuulenpaineelle. Teoriaosuudessa käsitellään asuinrakennusten puurakenteiden mitoitusperiaatteita ja mitoitustaulukoiden laadintaa. Välipohjan mitoituksessa keskitytään värähtelymitoitukseen.

Palkkien mitoittaminen teh- dään Finnwood:n ja Puuinfon mitoitusohjelmien avulla. Työn tuloksena tuotettiin. Joensuu Areenan puurakenteiden mitoitus on ollut erittäin haasteellinen ja mittava pro- jekti.

Artikkelissa käsitellään rakennuksen runkovaihtoehtojen valintaan, rakennuksen muotoon ja mitoitukseen liittyvää problematiikka sekä FEM-mallinnuksen hyödyntä- mistä rakenteiden mitoituksessa. Ohjelmasta löytyy maakohtaisia versioita. Ympäristöministeriön asetus puurakenteista.

Paloteknisen mitoituksen perusteet. Eurokoodin soveltamisohje. Tämä soveltamisohje antaa ohjeita suunnittelijalle eurokoodien tulkintaan sekä esittää menetelmiä, . Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt. Kirjan ensimmäisessä osassa käsitellään mm.

I-osan kirjoittajina alan asiantuntijaa. Ole mukana kehittämässä RILin julkaisutoimintaa, anna kirjoista palautetta . Julkaisu antaa tiivistetyssä muodossa ohjeita puurakenteiden syvälliseen suunnitteluun eurokoodeihin perustuen. Tätä taipumaa laskettaessa otetaan siis kaikki kuormat huomioon, myös tuulikuorma. Pelkästään jäykisteen mitoituksessa käytettävän kuorman aiheuttamalle taipumalle ei erikseen aseteta taipumarajaa, . Rakenteiden suunnittelussa on kaksi vaihetta: 1) rakenteiden rasitusten analysointi ja raken- neratkaisujen valinta, 2) valittujen rakenneratkaisujen yksityiskohtainen mitoitus. Tämä ohje koskee lähinnä vaihetta ja siinä syntyviä dokumentteja, joilla on olennaisena tehtävänä to- distaa kunkin rakenneosan . Muiden kuin tuulta vastaan jäykistävien kanta- vien puurakenteiden mitoituksessa ei yleen-.

Luovien ja kestävien kantavien puurakenteiden toteuttaminen taloudellisella tavalla edellyttää käytännöllisiä kiinnitysratkaisuja. Erilaisia ratkaisuja varten tarkoitettu yksityiskohtainen suunnitteludokumentaatio takaa helpon ja turvallisen mitoituksen puurakentamisen projekteja toteutettaessa. Betonirakenteet ja -teräkset sekä harkot ks. NR-ristikko mitoitetaan ristikkotoimittajan käyttämällä ohjelmistolla.

Muut laskelmat tehdään tietokone- ja käsinlaskennalla käyttäen apuna statiikkaohjelmistoja ja puurakenteiden mitoituksessa mm. Kuvan käyttöoikeudet: Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia. Diplomityössä määriteltiin rakenne ja käyttöliittymä uudelle puurakenteiden liitosten mitoitusohjelmalle, joka kattaa Kerto-rakenteiden yleisimmät liitostyypit.

Liitosten mitoituksen perusteeksi määritettiin eurokoodistandardien liitosmitoitusohjeet. Liitosmitoitusohjelman sisältö määritettiin . Puun etuna on pieni lämmönjohtavuus, jolloin puurakenteet pysyvät lämpi-minä ja kosteus ei kondensoidu niiden pintaan. Opiskelija osallistuu puurakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Opintojakso toteutetaan monimuotona oppimisympäristöjä hyväksikäyttäen. Sopiva vaihe opintojakson suorittamiselle on toinen opiskeluvuosi.