Rakennuksen purkaminen luvat

Alueen yleiskaavassa saatetaan . Jos lupaa ei tavita, pitää tehdä purkamisilmoitus. Rakentamisessa, rakennuksen korjaus- ja muutostyössä ja muita toimenpiteitä suoritettaessa . Taloon on anottava purkulupa , kaava-alueella kun ollaan. Hakijan on tehtävä selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta.

Talon purkuluvan ja rakennusluvan hankkiminen.

Ennen kuin työt aloitetaan on hankittava purkulupa. Toimenpidelupa riittää pienempään remonttiin. Purkuluvat hankitaan omalta kunnalta. Hakemuksen allekirjoittajina rakennuspaikan omistajat tai haltijat. Liitteet: Pääpiirustukset kahtena sarjana.

Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Uutta rakennusta rakennettaessa ja vanhaa. Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on siihen valtakirja.

Rakennuksen tai sen osan purkaminen.

Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä. Tarvittavat asiakirjat ja liitteet. Uudisrakentamisen yhteydessä lupaa ei haeta erikseen.

Kun uusi rakennetaan vanhan tilalle, purkamisen voi esittää uudisrakennuksen rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Luvassa tulee ilmetä rakennuksen omistaja, purkutyön suorittajat, purku- ajankohta . Erillinen lupa ei ole tarpeen, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- tai tiesuunnitelma edellyttää rakennuksen purkamista. Erillistä purkamislupaa tai -ilmoitusta ei tarvita jos kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa jonka yhteydessä purkaminen on käsitelty.

Talous- ja muiden vähäisten rakennusten kohdalla riittää purkamisesta tehtävä purkamisilmoitus. Purkamiseen tarvitaan lupa asemakaava-alueilla. Uudessa laissa on rakennuksen purkaminen tehty luvanvaraiseksi. Tämä rakennuksien purkamislupa on rakennuksen purkajalle, rakentajille ja rakennuksien omistajille uusi asia ja luvat ovat jääneet usein hakematta. Lakiteksti toteaa yksioikoisesti, että asemakaava-alueella rakennusta ei saa purkaa ilman lupaa.

Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu loppuun kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulemisesta. Mikäli purkaminen liittyy . Mutta jos ollaan kaupungissa niin tämä ei onnistu. Mitään lupamaksuja siinä ei tarvita.

Jos sinulla on rakennuslupa tuohon paikkaan missä vanha rakennus sijaitsee niin ei mitään viranomaiskustannuksia ole.

Kaatopaikat kyllä ottaa aika paljon mutta meidän kaupungissa sellutehtaalla on ekorousku se . Jätelaissa määritellyn jätehuollon etusijajärjestys-periaatteen mukaan purkukuntoiset rakennukset tulee purkaa ja purkujätteet lajitella siten, että materiaalit saadaan mahdollisimman tehokkaasti kierrätettyä, uudelleenkäytettyä tai hyödynnettyä . Lupahakemus ( MRL 1§).