Betonin rasitusluokat taulukko

Asuinrakennuksen tyypillisimmät rasitusluokat. Tyypillisiä rasitusluokkayhdistelmiä. Raudoittamattomat rakenteet tai erittäin kuivat sisätilat. Normaalit kuivat sisätilat.

Maan alla olevat betonirakenteet , esim.

Kaaviosta puuttuu kokonaan kemiallinen rasitus XA. Ei korroosiovaaraa tai rasituksia. Raudoitettu betoni hyvin kuivissa olosuhteissa. Karbonatisoitumisen aiheuttama korroosio.

Rakenteen betoni – peitteisiin vaikuttaa myös betonin vesi-sement- tisuhde. Mitä pienempi vesi-sementtisuhde, sitä pienempi rasitusluokan mukainen betonipeite tarvitaan. Esimerkkejä betonivalinnoista , kun käyttöikä on vuotta (RakMK B BY50).

X XCja XCvaatimustasoa on kevennetty (lujuustaso, min semu).

On huomattava, että 1vuoden käyttöiässä P-luku betonit ovat nykyisin ainoa mahdollisuus beto- nin suolapakkasvaatimusten suhteen. Rakenteeseen kohdistuvia ympäristörasituksia ei kannata yliarvioida. Tarpeettoman tiukka vesisementtisuhdevaatimus tai kiviaineksen raekokovaatimus saattavat vaikeuttaa betonin siirtoa ja valutyötä, jolloin rakenteen laatu saattaa heiketä esimerkiksi . Rasitusluokat määritetään rakenteille ympäristöolosuhteiden mukaan. Yksinkertaisella taulukkomitoituksella voidaan mitoittaa rakenteet kaikissa rasitusluokissa.

Standardin EN 2mukaiset rasitusluokat luokissa Xja XC. Eurokoodin betonisiltoja koskevista kansallisista liitteistä viitataan tähän sovellusohjeeseen seuraavissa kohdissa: NA. Niiden ei tarvitse olla yhtä pitkät kuin koko rakennuksen. Eristeen kantavuusarvoja ja alustalukuja. Suositeltava maksimiraekoko on mm.

Termin k arvon riippuvuus koekappaleiden lukumäärästä. Jos hajontalaskelma perustuu pienempään . Suunnitellun käyttöiän saavuttamiseksi määritetään rasitusluokat ympäristöolosuhteiden mukaan. Materiaalien osavarmuusluvut murtorajatiloissa.

Halkeamaleveyden wmax raja-arvot (mm), kun rakenteen suunnittelukäyttöikä on. Ympäristöolosuhteisiin liittyvät rasitusluokat standardin EN 206-mukaisesti.

Betonin osa- varmuusluku. Tarkempi, Suomen olosuhteet. Kaikkiin ympäristöihin lukuun ottamatta niitä, joissa esiintyy.

Suoran pakkasenkestävyyskokeen vaatimustasot eri rasitusluokissa vuo- den suunnittelukäyttöiällä. Lujuuden arvosteluikä on vrk. Muottikierron nopeuttaminen, talvirakentaminen. Täyttää rasitusluokkien XO, XCvaatimukset.

Nesteytetty S vetelä S3. Puristuslujuus on betonin tärkein ominaisuus ja se toimii tässä työssä vastearvona. Kemiallinen kestävyys on määritelty nykyään hyvin betonin rasitusluokkien kautta. Variables-ruudussa näytetään taulukko (Kuva 3), johon Matlab konvertoi.

Rakenteiden palonaikaiset kuormitukset ja varmuuskertoimet. Rakennusaineiden termiset ja termomekaaniset ominaisuudet. Kantavat ja osastoivat betonirakenteet.