Ennakkoraivaus kemera

Joskus ennakkoraivaus voi. Ensiharvennuksessa merkittävä osa ennakkoraivauskuluista on usein mahdollista saada takaisin valtion nuoren metsän hoidon kemera -tukena. Kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuvasta tukimuodosta käytetään nimeä Kemera. Ennakkoraivaus tehdään raivaussahalla ennen ensiharvennusta tai harvennushakkuuta. Kemera -lain muutokset astuivat voimaan 18.

Kahdesta muusta kuviosta toinen on . Uusi tukijärjestelmä vastaa pääosin nykyistä. Tukea myönnetään jatkossakin nuoren metsän hoitoon ja sen yhteydessä syntyvän pienpuun keräämiseen, . Raivaus Raivauksessa alikasvos, vesakko tai muu jätepuusto poistetaan hakkuualalta tai uudistusalalta haittaamasta metsän käsittelyä. Tehdyn työn pitää olla nuoren metsän hoitoa, ei pelkkää ennakkoraivausta tai turhaa siistimistä.

Työlaji voi toteutusvaiheessa vaihtua haetusta varhaishoidosta nuoren metsän hoidoksi, mutta pienpuun keruuta ei tällöin makseta. VASTAUS: metsätalousyrittäjä. MetsäPalvelu Helminen toteuttaa taimikonhoidon metsänhoitosuositusten sekä metsänomistajan ohjeiden mukaan. Varhaisperkaus on yleensä tarpeen rehevillä mailla. Perkauksessa poistetaan pääpuulajia . Nyt onkin hyvä aika tarkistaa, onko taimikonhoito tehty ajallaan.

Suurin syy ennakkoraivauksen korkeaan hintaan on järeä, ainespuuksi kelpaamaton puuaines. Sahaamme taimikoita lähes koko kesän kolmella kokeneella miehellä. Kaikki ovat rautaisia ammattilaisia, joten työn moitteeton laatu on paras käyntikorttimme. Teemme töitä sekä urakka- että tuntitöinä.

Kohde ei täytä Kemeran tukiehtoja. Kohteella ei ole vielä harvennustarvetta. Kuljetusmatkat, huonot varastointiolosuhteet tms. Riistan kannalta ennakkoraivauksessa on tärkeää säilyttää näkösuoja lähellä maanpintaa, ts.

Suojapaikoiksi jätetään . Harvennusalan ennakkoraivauksessa poistetaan puunkorjuuta haittaavaa alikasvosta, joka on kasvatettavan puuston alle luontaisesti syntynyttä nuorta puustoa. Raivauksen tavoitteena on parantaa korjuuoloja ja vähentää puustovaurioiden riskiä. Metsänomistajan kannattaa siis hyödyntää suurempi tuki, jota vielä tänä vuonna . Nämä työt voi aloittaa heti rahoitushakemuksen. Seuraavaksi tälle kuviolle voi tehdä koneellisen raivauksen ilman ennakkoraivausta , toteaa Ville Söderman (vas.). Luottometsuri antaa sinulle lisätietoa tuesta ja hoitaa hakemuksen täyttämisen puolestasi.

Usein ennen koneellista harvennus- tai päätehakkuuta metsässä on tarpeellista suorittaa ennakkoraivaus , jossa . Raivaussahalla tehty hakkuualan ennakkoraivaus on edellytys tehokkaalle ja hyvälaatuiselle konekorjuulle. Taimikonhoitoon on saatavissa Kestävän Metsätalouden Rahoitustukea( KEMERA ). Energiapuutuki vaikutti myös eri korjuutapojen välisiin kannattavuuseroihin. Kasvatushakkuiden korjuujälki kärsii ennakkoraivauksen puutteesta.

Jäljessä on siksi paljon huomautettavaa, mutta suoranaisia virheitä löytyy vähän. Metsäkeskus tarkasti viime vuonna kasvatushakkuiden korjuujälkeä 3leimikolla. Korjuujälki oli hyvää useammalla kuin joka toisella kohteella.