Liikenne tietyömaalla tienrakennustyömaat

Tämä ohje on tarkoitettu uuden tien rakentamiseen ja kevyeen ja raskaa-. Tämä julkaisu sisältää ohjeet tienrakennustyömaiden turvallisen toteuttamisen ja työnaikaisen liiken- teen sujuvuuden varmistamiseksi. Julkaisu on tarkoitettu uuden tien . Liikenteenohjaajan kelpoisuusvaatimukset, koulutus, perehdytys ja hyväksyttäminen. Oppaan ensimmäisessä osi- ossa kerrotaan liikenteen palvelutason valinnasta työmaalla.

Toinen osio si- sältää yleiset periaatteet ja kolmas esimerkkejä tietyömaiden liikennejärjes- telyistä.

Työhön, joka kohdistuu maantiehen tai tapahtuu tiealueella ja edellyttää liikenteen ohjausta ja varoittamista liikennemerkein , tarvitaan ELY-keskuksen lupa. Myös kertaluontoiset työt, kuten kaapelien ja kunnallisteknisten laitteiden kunnossapitoon liittyvät työt, vaativat työluvan. Työlupa sisältyy ELY-keskuksen tekemiin . Työnaikaiset liikennejärjestely- ja liikenteenohjaussuunnitelmat laaditaan ja toteutetaan noudattaen ohjeluettelon. Tienpidon tekniset ohjeet” ohjeita;.

Pätevyysvaatimuksetja työturvallisuuden perusteet, 11. Lii- kenneviraston (aiemmin Tiehallinnon) tienpidon tekniset ohjeet internet. Tien rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset.

Siltojen ylläpidon tuotevaatimukset. Lisätietoja tarjouksesta antavat rakennuttajainsinööri Ilpo lrva ja tilaajan val- vojana Tommi . Myönteisessä lupapäätöksessä annetaan ohjeet tilapäisen liikennemerkkijärjestelyn toteuttamiseksi. Maantien tiealueelle sijoitettavan tai maantien . Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset. Tarjoaja on velvollinen tarkastamaan tilaajan taıjouspyyntöasiakirjat sekä . BBetoninormit, Ympäristöministeriön RakMK. By Betonipinnat, Suomen Betoniyhdistys r. Urakkakohtaisesti voidaan viitata em.

Edellä esitetyt tienpitäjän vaatimukset käsitellään . Tienrakennustyömaat kohtaa Työnaikaiset tiemerkinnät. Työnaikaisissa ja tilapäisissä merkinnöissä noudatetaan tienpitäjän antamia lisäohjeita. Katselmukset ja työn ohjaus. Tarjouksen tulee perustua myös muihin urakkaohjelman kohdassa 5. Liikennejärjestelyt luvanvaraisissa töissä, 1. RYL Iaatuvaa- timusten soveltaminen tienpidossa.

Yleisiä asiakirjoja ei ole tämän urakkaohjelman liitteenä.

Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla, SKTY:n julkaisu.