Steiner pedagogiikan pääpiirteet

Steinerpedagogiikan pääpiirteitä. Olen luokitellut hänet ufo-luokkaan. Parin viikon ajan olen nyt lukenut hänen filosofiaansa ja pohtinut sen pohjalta syntynyttä ns. Ja heti voi sanoa, että pedagogiikkaa avautuu helpommin.

Tutkimuksessa tuli selkeästi ilmi myös piirre antaa tutuille käsitteille oma, antroposofinen merkitys. Vastoin useiden steinerpedagogiikan edustajien näkemyksiä, steinerpedagogii- kan metodisuutta ei voida pitää irrallisena ja steinerpedagogiikan ulkopuolella so. OVAT KÄYNEET MOLEMMAT STEINER -KOULUN. Pedagogiikan pääpiirteet. Opetus perustuu kouluelämän käytännössä tapahtuvaan ihmisen kehityksen havainnoimiseen, tutkimiseen ja ymmärtämiseen.

Kehitys lapsuudesta aikuisuuteen etenee kokevan toiminnan kautta elämykselliseen mielikuvitukseen . Tutkitun koulun eettinen kasvatus on arvojen ohjaamaa sivistystä, joka levittäytyy steinerkoulun käytäntöihin, kasva- tukseen ja opetukseen. Tämän pedagogisen ydinosan lisäksi opetussuunnitelma sisältää ohjeet koulun opetus- ja kasvatustyön yleiseksi järjestämiseksi. Kuopion steinerpäiväkoti Pikku-Saima on Kuopion Kauppakadulla sijaitsevassa tunnelmallisessa puutalossa toimiva 3–vuotiaille lapsille tarkoitettu päiväkoti, joka toimii steinerpedagogisten . Lisäksi opetussuunnitelma sisältää steinerkoulun kasvatuksellisen ja hallinnollisen rakenteen pääpiirteet ja –perustelut pohjaksi steinerkoulun opettajan toimenkuvan hahmottamiselle. Pääpiirteet ovat kasassa! Tutkimuskysymyksiä on kaksi: miten Orff- pedagogiikkaa hyödynnetään yläkoulussa ja lukiossa ja millainen merkitys.

Ikäkausikehityksen pääpiirteet opetussuunnitelman perustana. Tämä on huomioitu suomalaisessa koululaitoksessa aivan oikein siten, että myös vieraiden uskontojen pääpiirteet opetetaan. Avainsanat: oppimisympäristö, steinerkoulu , steinerpedagogiikka, elämäkerrallinen lähes- tymistapa. Kohtaa lapsi kunnioituksella,. Filosofisesti steinerpedagogiikan taustalla vaikuttavat Rudolf.

Yhdessä kiteytet- ty näkemys lapsen varhaiskasvatuksen pääpiirteistä kirjataan lapsen var-. Se on varhaiskas- vatuksen pedagogiikkaa – lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tietoista ja tavoitteellista tukemis-. Opetuksen ja sisältöjen tarkastelua steinerpedagogiikan näkö- kulmasta. Ikä- ja herkkyyskausiopetuksesta.

LUKIONUOREN ELÄMÄNKULKU JA OPINTO-OHJAUS. Elämänkulku nyky-yhteiskunnassa ja nuoruuden kehitystehtävät. Lukio elämänvaiheena ja lukiolain pääpiirteet. Ohjaus käsitteenä ja tutkimuskohteena.

Alkutapaamisessa oppilaille esitellään toiminnan pääpiirteet ja heidän tukenaan olevat henkilöt. Tavoitteista vuorovaikutukseen. Perusopetuksen pedagogiikan arviointi.

Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 30. Itämeren erityispiirteet. Innostaminen onnistuu lisäämällä oppilaiden aktiivisuutta oppimisen eri prosesseissa. Toisinaan on jopa haitallista antaa oppilaiden istua pitkään paikoillaan oppisisältöihin.

Caroline von Heydebrandin kokoama ensimmäisen steinerkoulun opetussuunnitelma sisältää edelleen arvokkaita pedagogisia näkökulmia12. Sekä maailman muuttuminen, steinerpedagogiikan jatkuva kehittämis- ja tutkimustyö että suomalainen lainsäädäntö edellyttävät uudenlaista ja laajempaa opetussuunnitelmaa.