Puun tuoretiheys

Puuta – varan tehdasvastaanotoissa tilavuus on lähes aina mitattavissa. Massan mittaukseen on hyvät valmiudet puumassa- ja paperitehtaiden puuvastaanotoissa, sen sijaan sahalaitoksilla ja vaneritehtailla . Tuoreen puun kosteuden taso on suhteellisen vakaa. Hakkuun jälkeen energiapuun tuoretiheys muuttuu kosteuden muutosten mukaisesti.

Puun kosteus on jatkuvassa muutostilassa. Hyvissä ”haihtumisolosuhteissa”, jolloin lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja tuulisuus ovat suotuisat, energiapuu . Kainuussa koivukuitupuun tuore- tiheys oli suurempi kuin sen tuoretiheyskerroin. Tukkipuun tuoretiheys vaihteli (taulukko) selvästi vähemmän ( keskihajonta – ) kuin kuitu- puun.

Eniten vaihteli mäntykuitupuun tuoretiheys. Kuusikuitupuun tuoretiheys vaihteli vähän Etelä-. Puun (tai kuoren) tiheyttä kuvataan kuivatuoretiheydellä, jolla tarkoitetaan kuivan puun massan ja tuoreen puun tilavuuden suh- detta. PUUN TIHEYDELLE ON MONTA LUKEMAA.

Polttopuukaupassa käytetään yleisesti tilavuusmittoja. Ostaja voi saada selville puun kuiva-ainemäärän ja energia-arvon tuntiessaan tilavuuden, tiheyden ja massan monet termit. Kaatohetkellä puun tiheydestä käytetään nimitystä tuoretiheys. Finnish Forest Research Institute.

Puun lujuus lisääntyy puun tiheyden kasvaessa. Puun tiheyttä arvioitaessa on aina ilmoitettava, missä kosteustilassa sen massa ja tilavuus on mitattu. Yleisimmin puun tiheys ilmoitetaan ilmakuivatiheytenä, jolloin puun massa ja tilavuus on mitattu puun kosteuden ollessa (tai ). Tiheys ilmoitetaan usein myös . Tietoja teollisuus- ja kuitupuuhakkeen tiheydestä tarvitaan kuituraaka-aineiden arvon vertailua, puun – kulutuslukujen . Koska puu turpo- aa vain PSK-rajaan asti ja tilavuus on sen jälkeen vakio, on puun märkätihe- ys laskettava kahdella eri tavalla kosteudesta riippuen. Usein käytetty termi tuoretiheys on . Puun kuiva- tuoretiheys osoittaa pelkän puuaineen kuivamassan tuoreessa tilasta mitattuna tilavuusyksikköä kohti. Lähettäjä: Matti Keskiviikkona 30.

Message: Saaressa syntyneenä ja siellä asuneena, . Mittauksessa ei tavoitella minimi- tai. Säädökset mahdollistavat esimerkiksi puuta koskettamattomien mittaustekniikoiden kehittämisen ja. Nykyisin käytetyistä mittausmenetelmistä . Tuore- massa tarkoittaa tässä energiapuun massaa punnitushetkellä. Käytettäessä muuntolukuna tuoretiheyttä , muunnetaan energiapuun tuorepaino kuorelliseksi kiintotilavuudeksi. Tuorepaino tarkoittaa tässä energiapuun painoa punnitus- hetkellä.

Puu on hygroskooppista eli puu imee vettä (myöskin ilmasta ). Puun tiheyden mittaamisen onnistumiseksi on tiedettävä missä kosteustilassa laskutoimitukset on tehty. Puun massa ja tilavuus on mitattu absoluuttisen kuivana? Puu on mitä arvokkain raaka-aine, joten sitä on käytettävä tarkoituksenmukaisella tavalla. Pinnasta myötpäivään kiero puu saattaa olla kokonaan myötäpäivään kiertynyt ja siitä siis puuttuu vatapäivään kierous joka tasaisi kuivuuden.

Kuiva- tuoretiheys eli massa mitattu kuivana ja tilavuus tuoreena. Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu. Puun tuoretiheyden vuodenaikainen vaihtelu. Eri puulajit, kosteus ja kuivuminen, maantieteellinen sijainti jne.

Puutavaran regressiomallin mukaiset tuoretiheydet tehtaalla. Metsäntutkimuslaitos julkaisee tuoretiheysluvut tutkimuksiin perustuen, mittaajan vastuulle jää oikeiden lähtötietojen syöttö ja taulukoiden tulkinta. Käytännössä oikea tuoretiheysluku saadaan. Siihen vaikuttavat puun kuiva- tuoretiheys ja hakkeen tiiviys.

Energiapuun massan mittaus lähi- tai kaukokuljetuksen yhteydessä. Tuoretiheys on laskettavissa puuaineen tiheyden ja kosteuden. Tarvittaessa mittauserän massa muunnetaan tilavuusyksiköiksi muuntoluvulla.

Menetelmä on ohjeistettu energiapuun mittausoppaassa.